Afbouw organisatie

Het besluit tot het beëindigen van alle activiteiten van het Productschap Vis is genomen.

Het Productschap Vis houdt op te bestaan. De afgelopen maanden kwam de discussie over productschappen in brede zin tot een politieke en bestuurlijke climax. Het Productschap Vis verdwijnt en zal uiterlijk eind 2013 de bestaande taken hebben beëindigd.

Ondernemers die met vis bezig zijn en waarvoor het Productschap Vis is ingesteld, zijn tot op heden verplicht een door het bestuur vastgestelde heffing te betalen. Dit geldt ook voor de jaren 2013 en 2014. De gelden uit deze heffing zijn nodig voor de uitvoering van reguliere taken 2013 en de financiering van de kosten van afbouw van de organisatie in de periode daarna. Het grootste deel van de reguliere taken wordt uitgevoerd tot uiterlijk 1 juli 2013. Een klein deel zal nog worden uitgevoerd tot 1 januari 2014 omdat hier sprake is van langlopende verplichtingen die nog niet per 1 juli 2013  kunnen worden beëindigd.

In het kort:  


Informatie naar de sector:

30 januari 2013 - Informatiebrief voortgang afbouw

25 november 2013 - Brief stand van zaken afbouw

19 december 2013 - Brief opheffing productschappen vanuit MO

 

Voortgang bij het Rijk:

1 mei 2013 - Voortgangsbrief minister van EZ inzake afschaffen productschappen

21 november 2013 - Voortgangsbrief minister van EZ inzake opheffing PBO en bijlage over planning

30 januari 2014 - Beantwoording vragen over toekomst Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)

5 maart 2014 - Vragen Eerste Kamer over PBO

21 maart 2014 - Beantwoording vragen Eerste Kamer over PBO

30 juni 2014 
- Aanbiedingsbrief;
- Nota n.a.v. het Verslag, Wet opheffing bedrijfslichamen;
- Nota van Wijziging, Wet opheffing bedrijfslichamen;
- Beantwoording Kamervragen (SO) over het kader voor (I)BO/PO.

17 oktober 2014 - Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken

24 oktober 2014 - Memorie van antwoord Minister Economische Zaken

 

 

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.