Onderzoek en ontwikkelingsprojecten

De heffingsopbrengst uit de jaarlijkse heffingsverordeningen voor speciale doelen komen ten gunste van een fonds. Op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie worden fondsen ingesteld bij verordening door het bestuur (artikel 92 Wet op de bedrijfsorganisatie). Op dit moment zijn er zes fondsen bij verordening ingesteld:

  1. fonds voor de aanvoersector;
  2. fonds voor promotie;
  3. fonds voor de mosselsector;
  4. fonds voor de detailhandel;
  5. fonds voor de groothandelssector;
  6. fonds voor sociaal economische aangelegenheden.
     

Het geld uit deze fondsen wordt uitgegeven voor het doel waarvoor het geld bijeen gebracht is. Hierbij wordt tegelijkertijd voldaan aan alle Nederlandse en Europese regels, die voorschrijven wat wel en wat niet mogelijk is. Naast bestemmingen voor sociaal economische aangelegenheden, onderwijs, voorlichting en promotie, worden uitgaven gedaan ten behoeve van collectieve onderzoek- en ontwikkelingsprojecten in het belang van de gehele (deel)sector.

Voordat met het onderzoek wordt begonnen wordt op de website van het productschap bekend gemaakt dat onderzoek zal worden verricht en wat het doel daarvan is. Met bekendmaking van de vermoedelijke datum waarop de resultaten ongeveer worden verwacht wordt aangegeven dat de resultaten kosteloos beschikbaar zijn. Via de website wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de onderzoeksresultaten gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar zijn en dat deze informatie niet later op internet wordt bekendgemaakt dan het moment waarop informatie aan de leden van een specifieke organisatie wordt verstrekt.
 
De secretarissen van de adviescommissies coördineren de uitgaven voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten uit de verschillende fondsen. De stand van zaken en resultaten van de onderzoek- en ontwikkelingsprojecten kunnen bij de secretarissen van de volgende commissies opgevraagd worden. 

Kleinhandel en groothandel

Paula den Hartog (telefoonnummer 070-3369610) is secretaris van de Commissie detailhandel voor het fonds voor de detailhandel en van de Commissie groothandel voor het fonds voor de groothandelssector.

GroothandelStatusRapportnummerOpmerkingen
Presentatie van de Arbocatalogus afgerondbeschikbaar
Listeria monocytogenes; risicobeoordeling en ontwikkelen handleiding bestrijden Listeria bacterie   
“Independant review of data provided to consumers by organisations on the sustainability of World fisheries”; een wetenschappelijk onderzoek naar de criteria en gegevens die gehanteerd worden bij het maken van consumenteninformatie op het gebied van duurzame visserijafgerondbeschikbaar
Verantwoorde Visgids (gidsen met achtergrondinformatie over de belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse handel- en verwerkende industrie)
Marktmonitor ontwikkelingen 2007-2011afgerondbinnenkort beschikbaar
Conjunctuurenquete door het LEI

 

Garnalen

Paul de Niet (telefoonnummer 070-3369614) is secretaris van de Garnalenadviescommissie voor het fonds voor de aanvoersector deel garnalen en voor het fonds voor de groothandelssector deel garnalen.

GarnalenStatusRapportnummerOpmerkingen
Duurzaamheidsonderzoek en certificering voor MSC (Marine Steward Councilship) garnalenAfgerondManagementplan voor garnalenvissers
Garnalenvisserij: pilots voor verbetering discardsoverlevingAfgerondRapport C116/08
Onderzoek bemanningsproblematiek garnalenvisserij

 

Aanvoer

Paula den Hartog (telefoonnummer 070-3369610) is secretaris van de Commissie aanvoeraangelegenheden voor het fonds voor de aanvoersector.  

AanvoerStatusRapportnummerOpmerkingen
VDTN2 - Vermindering discards kottervisserijafgerondC003/09Eindrapport beschikbaar
Twinrig - Vermindering discards ontsnappingspanelenC106/08Eindrapport beschikbaar
Analyse discardsgegevens sector 2007-2008 eerste helft  afgerondEindrapport beschikbaar
Onderzoekssamenwerking 2011Gezamenlijk project Ministerie LNV-PVis
Bedrijfssurveyafgerond
Duurzaamheidsonderzoek en certificering voor MSC (Marine Stewardship Council) platvis Noordzee, oesters, Noorse kreeftjes, staand want    
Pilot elektronisch logboekafgerond
TAC berekeningen PV schol en tongafgerondEindrapport beschikbaar
Bedrijfsbegeleidingssysteem (BBS-Project) visteeltEindrapportages van 17 deelonderzoeken beschikbaar
Haalbaarheidsonderzoek HBO-opleiding Visserij
Juridisch advies inzake het Natura 2000 beheerplan VoordeltaEindrapportage beschikbaar
Vermindering discards door ontsnappingspanelen in de twinrigvisserij op platvisafgerondEindrapport beschikbaar
Analyse discardsgegevens sectoronderzoek 2007afgerondEindrapport beschikbaar

 

Mosselen

Jacobine van den Boomgaard (telefoonnummer 0113-5769050) is secretaris van de Mosseladviescommissie voor het fonds voor de mosselsector.  

NrMosselenStatusRapportnummerOpmerkingen
1Inventarisatie mosselbestand Voordelta en Westerschelde voorjaar 2009Afgerond  Geen rapport beschikbaar
2
3

Inventarisatie mosselbestand westelijke Waddenzee voorjaar 2009

Afgerond

2009-79Eindrapport opvraagbaar
Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2010 Afgerond2010.91Eindrapport opvraagbaar
Inventarisatie van het wilde sublitorale mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het najaar van 2010Afgerond2010.99Eindrapport opvraagbaar

Inventarisatie van het sublitorale wilde mosselbestand in de westelijke Waddenzee in het voorjaar van 2011

Afgerond

2011.104Eindrapport opvraagbaar
4
5Sanitaire monitoring deel mosselenAfgerond97229501Eindrapport beschikbaar
6
7Monitoring exoten importAfgerondgeenEindrapport beschikbaar
8PRODUSAfgerondgeenEindrapport beschikbaar
9
10 Onderzoek nulmetingAfgerondBO-02-012-009Eindrapport beschikbaar
11
12Pre-assessment (bodem) mosselen (SGS)Afgerond6 20091204Eindrapport beschikbaar
13Pre-assessment (hangcultuur) mosselen (SGS)Afgerond3 20091123Eindrapport beschikbaar
14Inventarisatie mosselbestand westelijke Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta najaar 2009Afgerond2009.87 / 2009.84.2 / 2009.nnnEindrapport opvraagbaar
15
16
17Archeologisch onderzoek MZI locatiesVerlengd2010Afgerond in 2010, rapport zie 2010
18Inventarisatie mosselbestand Voordelta najaar 2009Afgerond2009-88Eindrapport beschikbaar
19Onderzoek tarraverwerkingAfgerondgeenEindrapport beschikbaar
20Mosselzaad inventarisatie westelijke Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta voorjaar 2011
21Inventarisatie exoten Waddenzee 2011
22Effecten paalankers op bodem en soorten / Archeologisch onderzoek MZI locaties
Downloads:

Financieringsverzoeken mosselen (boekjaar) 2009 bestemming onderzoek

Onderzoek 5:

Onderzoek 7:

Onderzoek 8:

Onderzoek 10:

Onderzoek 12:

Onderzoek 13:

Onderzoek 18:

Onderzoek 19:

Sociaal economische aangelegenheden

Ronke Luns (telefoonnummer 070-3369619) is secretaris van de Commissie sociaal economische aangelegenheden.

SEAStatusRapportnummerOpmerkingen
Project verankering arbeidGezamenlijke projecten productschappen
Sectoranalyse aantal sociaal economische kerngegevens in de verschillende agrifoodsectoren
Levensfasegericht personeelbeleid
Ontwikkeling Arbocatalogus en Arbo oplossingenboek
Arbeidsvoorwaarden in de vis

 

 

 

Print pagina

 

Bedrijfssurvey platvis

Bedrijfssurvey platvis

11 mei 2010 - Fase 1 van het Traject Bedrijfssurvey is met succes afgerond. In 2009 is dat Traject Bedrijfssurvey gestart, om te onderzoeken of een survey met bedrijfsschepen (vissersschepen) extra informatie kan opleveren voor de bestandsschattingen van schol en tong naast de inschattingen die de wetenschap jaarlijks maakt.