Productschap Vis - verordeningen

Productschap Vis - verordeningen

Een veelgebruikte term voor regelgeving is de term verordening. Zo is er de Europese verordening die een algemene strekking heeft, maar wel in alle onderdelen bindend en rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten van de Europese Unie. De lidstaten regelen daarna zelf meestal alleen nog de uitvoering van deze Europese verordeningen en de strafbaarstelling. Voor de visserijsector zijn bijvoorbeeld veel Europese verordeningen vastgesteld met betrekking tot technische maatregelen en visbestanden.

Autonome regelgeving

Op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, 253) is ook het Productschap Vis bevoegd om beleid en regelgeving op diverse terreinen vast te stellen in de vorm van een verordening. Dit gebeurt op initiatief van de sector zelf. Deze eigen regelgeving wordt ook wel de autonome regelgeving van het Productschap Vis genoemd. De rechtsbasis voor deze verordeningen is artikel 93 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. In deze verordeningen worden aan ondernemers rechten en plichten opgelegd. De verordeningen zijn op hun beurt weer de basis voor uitvoeringsbesluiten.
Het Productschap Vis heeft 3 autonome verordeningen vastgesteld op grond van artikel 93.

Verordening Hollandse Nieuwe 2007

Verordening tot intrekking van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007

Middels deze regeling wordt de jaarlijkse start van het haringseizoen geregeld. Doel van deze regeling is om in heel Nederland met een kwalitatief goede Hollandse Nieuwe het verkoopseizoen op één datum te starten. Bij het bepalen van de startdatum van het nieuwe haringseizoen moet het vetpercentage (het biologische stadium) en de kwaliteit van de haring goed zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de natuurlijke omstandigheden en voldoende rijping. Hierop worden ook de collectieve promotionele activiteiten afgestemd.

Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007

Doel van de regeling is vaststelling van nadere regels inzake de voorschriften, erkenning en constructie van quarantainevoorzieningen ter voorkoming van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven.

Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006

De bepalingen over de registratieplicht bij het Productschap Vis, het opvragen en verstrekken dan wel verwerken van gegevens, alsmede de bepalingen over de oplegging en betaling van de heffingen zijn met de bepalingen over de mandatering van bevoegdheden ondergebracht in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006.

De autonome verordeningen worden tuchtrechtelijk gehandhaafd via de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004. Toezichthouders worden door het bestuur aangewezen en goedgekeurd door de Ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Berechtingsrapporten van geconstateerde overtredingen worden doorgestuurd naar het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) te Wageningen. Het IAR is het secretariaat van het Tuchtgerecht Productschap Vis.

Medebewind

Een deel van de verordeningen van het Productschap Vis betreft regelgeving in medebewind. Hier gaat het om regelgeving in opdracht van de Nederlandse overheid. Hieronder kan ook regelgeving vallen die het Productschap Vis vastlegt in een verordening om (gedeeltelijk) aan verplichtingen te voldoen die volgen uit Europese verordeningen of richtlijnen.
Het Productschap Vis heeft 2 verordeningen in medebewind van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld op grond van de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (voorheen de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966 Algemeen).

Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en Verordening handelsnormen garnalen 2006
De Europese Unie heeft voor verschillende visserijproducten gemeenschappelijke handelsnormen vastgesteld. Visserijproducten moeten hier aan voldoen voordat zij (in de Europese Unie) voor het eerst in de handel worden gebracht. De handelsnormen omvatten zowel versheidsklassen als grootteklassen. De Lid-Staten van de Europese Unie moeten controleren of de producten conform deze vastgestelde normen zijn en moeten zo nodig maatregelen nemen om overtredingen te kunnen bestraffen. De Verordening handelsnormen visserijproducten 2006 en de Verordening handelsnormen garnalen 2006 regelen deze controle in Nederland door het productschap.
De Algemene Inspectie Dienst (AID) is de bevoegde toezichthouder op de naleving van deze bepalingen en overtredingen worden strafrechtelijk via de Landbouwwet en de Wet op de economische delicten afgedaan.
Het Productschap Vis heeft 2 verordeningen in medebewind van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgesteld. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is de bevoegde toezichthouder op de naleving van deze bepalingen en overtredingen worden bestuursrechtelijk via het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten afgedaan.

Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
In artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen (Staatsblad 2005, 517) is het Productschap Vis door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als de bevoegde autoriteit, bedoeld in bijlage II, hoofdstuk II van verordening (EG) nr. 854/2004. Het Productschap Vis is derhalve belast met het vaststellen van een bemonsteringsplan en de classificatie van productie- en heruitzettingsgebieden alsmede de overige taken en bevoegdheden van de bevoegde autoriteit. Op basis van deze medebewindsverordening is het Productschap Vis als bevoegde instantie in Nederland gehouden om maatregelen te nemen bij het voorkomen van toxische algen in het water of in als toxine gevormd is in de schelpdieren zelf.

Verordening dagvers gerookte paling
Op grond van deze verordening heeft het Productschap Vis nadere regels gesteld met betrekking tot een regeling op grond van de Warenwet. In artikel 15, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen is bepaald dat eet- of drinkwaren welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf of uitgroei van pathogene bacteriën tegen te gaan zodanig moeten worden vervoerd of in voorraad worden gehouden dat de temperatuur van de waar ten hoogste 7°C bedraagt. Deze bepaling is onder meer van toepassing ten aanzien van niet voorverpakte gerookte paling. Gebleken is echter dat de kwaliteit van gerookte paling - met name de smaak en kleur - achteruit gaat bij een lage temperatuur. Gerookte paling wordt daarom van oudsher verkocht op kamertemperatuur. In de verordening van het Productschap Vis worden hiervoor nadere regels gesteld.

Heffingen

Een ander deel van de regelgeving van het Productschap Vis betreft autonome regelgeving met een heffingsplicht voor ondernemers op grond van artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie. De huishoudelijke heffing en de diverse bestemmingsheffingen hebben bijvoorbeeld een eigen verordening als rechtsbasis. Iedere sector heeft in de keten zijn eigen heffingsmomenten met eigen specifieke heffingsgrondslagen, teneinde de hoogte van de heffing zo veel mogelijk per sector in relatie te brengen met de kosten die het productschap voor deze specifieke sector maakt. Het bestuur bespreekt wat het productschap per sector doet en weegt dan af op welk moment in de keten de heffingsgrondslag moet worden opgenomen. Sectoren zijn niet vergelijkbaar omdat onder meer de activiteiten van het productschap per sector verschillen. Bovendien dient de wijze van inning zo effectief mogelijk te geschieden. Dit leidt mede tot het verschil in heffingssystematiek per sector (forfaitaire waarden, promillages, percentages, vaste bedragen per ton of kg, etc.).

Toezicht op het Productschap Vis

Na vaststelling door het bestuur dienen de meeste verordeningen te worden goedgekeurd. De Sociaal-Economische Raad (SER), de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie dienen afhankelijk van de verschillende type verordeningen en besluiten veelal de desbetreffende regeling goed te keuren.
Indien verordeningen nieuwe of gewijzigde technische maatregelen of steunmaatregelen betreffen, dienen deze verordeningen ook door de Europese Commissie te worden goedgekeurd. Verordeningen zijn in principe pas rechtsgeldig als zij gepubliceerd zijn. Alle ondernemers en werknemers in de vissector moeten de verordeningen van het Productschap Vis naleven. Ook andere natuurlijke of rechtspersonen moeten de inhoudelijke verplichtingen van verordeningen naleven als de desbetreffende verordening ook de zogenaamde “derdenbinding” kent. Alleen de heffingsverordeningen hebben geen derdenbindingsbepaling.
Het Productschap Vis heeft geen regelgeving die onder de bepalingen van de Dienstenrichtlijn vallen.

Bezwaar en beroep

Het bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van het Productschap Vis zijn alle bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat tegen besluiten, binnen zes weken na dagtekening, bezwaar kan worden aangetekend.

Bezwaar kan worden aangetekend tegen bijvoorbeeld de definitieve oplegging van een (ambtshalve) huishoudelijke heffing of een bestemmingsheffing. Verder kan bijvoorbeeld bezwaar worden gemaakt tegen de afwijzing van een verzoek om een vergunning of ontheffing. Indien de indiener van het bezwaarschrift zich niet kan vinden in de beslissing op het bezwaarschrift, bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken, na de datum van de beslissing op het bezwaarschrift, een beroepschrift in te dienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag.

Bezwaar en beroep 2011

Overzicht bezwaarschriften 2011

Overzicht bezwaarschriften 2009 en 2010 en beroep 2010

Overzicht bezwaren 2007 en 2008

Verordeningencyclus
Een verordening is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en hiertegen kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Iedere persoon waarvoor bindende regels worden vastgesteld op grond van artikel 100 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, heeft het recht om schriftelijke bedenkingen in te dienen tegen het ontwerp dat gepubliceerd wordt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, zoals de inhoudelijke verordeningen of heffingsverordeningen. Het bestuur dient ook te beraadslagen en beslissen in het openbaar.
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bijeen; de laatste donderdag in maart en de eerste donderdag in oktober. In januari/februari en augustus/september worden de ontwerpregelingen gepubliceerd in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie die in de bestuursvergaderingen vastgesteld gaan worden. Het PBO-blad is een uitgave van de Sociaal-Economische Raad (SER) waarin zowel het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie als het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie is opgenomen. Het PBO-blad verschijnt wekelijks op vrijdag via de website van de SER.

Lijst met verordeningen

Uw vragen over de regelgeving van het Productschap Vis kunt u voorleggen aan het hoofd van de Afdeling Juridische Aangelegenheden: Monique Weijdeveld (070-3369611).

Gepubliceerde verordeningen van het Productschap Vis kunt u ook vinden in het register op de website van de Sociaal-Economische Raad.

Alle regelingen, ook als die niet verplicht voor inwerkingtreding gepubliceerd moeten worden, worden in principe afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Reden hiervoor is dat hiermee alle regelingen van het productschap in de Algemene Databank Wet- en regelgeving worden opgenomen en via de algemene website: http://wetten.overheid.nl/zoeken door een ieder te raadplegen zijn. Klik hier aan:
Regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf. Het Productschap Vis is als bedrijfslichaam onderdeel van de PBO (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) en valt daarmee onder deze button. Het Productschap Vis is geen zelfstandig bestuursorgaan (ZBO).

 

 

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.