Kwaliteit en voedselveiligheid

Vis is lekker en gezond. Naast smaak en presentatie is vertrouwen in de veiligheid een belangrijke voorwaarde voor genieten. Naar aanleiding van enkele voedselschandalen, zoals de dioxinecrisis, heeft de Europese Commissie de doelstelling de voedselveiligheid te vergroten. Kernpunten van het voedselveiligheidsbeleid omschrijft de EU Cie als:

 • Hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid;
 • Borging van de consumentenbelangen mbt voedsel;
 • Rekening houden met de diversiteit en traditionele producten;
 • Goed functionerende interne markt.

In beginsel was er een ketengerichte aanpak van het begin tot aan einde van de keten. Dat heeft geresulteerd in een grootscheepse herziening van bestaande levensmiddelenwetgeving, die voornamelijk tot uiting komt in:

 • oprichten van een onafhankelijke Europese Voedselautoriteit (EFSA)
 • vaststellen van procedures m.b.t. voedselveiligheid, waardoor er zeer snel gewaarschuwd  en actie ondernomen kan worden in geval van een noodsituatie. (RASFF)
 • opstellen van een algemene levensmiddelenrichtlijn waarbij de voedselveiligheid als eerste doelstelling voorop staat. (GFL).

Een belangrijk verschil met de voorgaande situatie is dat de GFL de producent aanwijst voor het opzetten en waarborgen van een systeem voor veilige levensmiddelen. Met andere woorden: de primaire wettelijke verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij de producent. Deze verantwoordelijkheid is niet alleen uitgewerkt in een verplichting tot het werken volgens het HACCP systeem, maar ook traceerbaarheid terug naar de producent, is een belangrijke pijler onder die verantwoordelijkheid. De klassieke benaderingen rondom verantwoordelijkheid, zoals het inspecteren van eindproducten en het produceren volgens voorschriften zijn inmiddels vervangen door het stelsel van gevaren en risicoanalyses. Een voorbeeld van deze verschuiving is terug te zien in de additieven verordening. Daar waar vroeger een lijst gegeven was van toegestane stoffen, bepalen nu de Acceptabele Dagelijkse Inname welke producenten welke additieven kunnen gebruiken. Met dit verfijnde systeem weet de producent waar hij op afgerekend wordt en de consument waarop hij kan rekenen.

Voor voedselveiligheid met betrekking tot vis, streeft het Productschap Vis naar een helder kader. Zowel voor de ontwikkeling van beleid, aansturing van de uitvoering als voor sancties. Het borgen van de voedselveiligheid is hierbij steeds het uitgangspunt. Uitgebreide informatie over diverse onderwerpen kunt u downloaden via de documenten in de rechterkolom op deze pagina.

Huidige stand van zaken in de EU regelgeving

De huidige stand van zaken is te vinden in de downloads hiernaast. Onderaan de download treft u steeds een datum aan, zodat u kunt beoordelen of u de laatste update heeft.

Actuele discussies voor toekomstige EU regelgeving

De EU regelgeving wordt – uiteraard – steeds bijgesteld. In 2011 zijn de verordening m.b.t. de additieven en de contaminanten aangepast evenals is de zogenaamde etiketteringverordening(en) opgenomen in de verordening betreffende vestrekking van voedselinformatie aan consumenten. In 2012 worden de microbiologische criteria ter hand genomen.

PLW

Het Productschap Vis participeert in de PLW (Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving), die als taak heeft de productschappen over horizontale, algemeen geldende levensmiddelenwetgeving te informeren, te adviseren bij standpuntbepaling en zelf standpunten uit te dragen. De PLW wordt gevormd door een secretariaat en haar leden. Deze leden zijn de afgevaardigden van de verschillende productschappen (Productschap Akkerbouw, Commissie Bier en de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken, Productschap Diervoeder, Productschap Margarine, Vetten en Oliën, Productschap Tuinbouw, Productschappen Vee, Vlees en Eieren, Productschap Vis, Productschap Wijn en het Productschap Zuivel.) Het secretariaat van de PLW is ondergebracht bij het HPA. Zie ook www.plw.nl.

EU regelgeving

Uniek is de deelname vanuit de PLW aan Brusselse vergaderingen over levensmiddelenwetgeving en de verslaglegging ervan. Al bij de eerste ontwikkeling van nieuwe wetgeving kan de PLW vanuit het bedrijfsleven, via de overheid kennis en feiten aandragen om goede wetgeving tot stand te laten komen. Dit is van groot belang, immers als eenmaal wetgeving is gemaakt die in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt te zijn, kunnen de gevolgen voor bedrijven zeer groot zijn.
Via een zeer up-to-date email netwerk worden alle belanghebbenden in de keten zeer snel geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Voor de betreffende informatie in de vissector kunt u zich wenden tot M. Bouman.

Vaste agenda punten in de PLW die relevant zijn voor de vissector zijn: 

 • PCVD onderverdeeld naar PR, GGO, Tox en GFL
 • Hygiëne
 • Contaminanten
 • Claims
 • Novel foods
 • Additieven
 • Codex
 • College van Deskundigen HACCP
 • ROW Algemeen overleg
 • Notificaties

Belangrijk nieuws uit de EU regelgeving wordt gepubliceerd in de PVis nieuwsbrief en daarna hiernaast geplaatst.  

 

Print pagina

 

Hygiënecodes

Meer informatie over de diverse hygiënecodes? Klik op deze link.

 
 
 

Additieven, etikettering of normen en eisen

Download informatie over additieven, etikettering of normen en eisen

 
 
 

Handelsnamen en vangstgebieden

Download informatie over handelsnamen en vangstgebieden

 
 
 

Voorschriften voor bevroren vis

Voorschriften voor bevroren vis

Verordening 16/2012 wijzigt de specifieke voorschriften voor het etiketteren van invriesdatum voor bevroren visserijproducten.

 
 
 

Dioxinen

Dioxinen

Dioxinen en dioxineachtige pcb’s en niet dioxineachtige pcb’s zijn wat betreft de maximumgehalten gewijzigd met verordening 1259/2011.

 
 
 

Eisen vriesvis

Eisen vriesvis

Een nieuwe verordening biedt uitbreiding van eisen ten aanzien van het invriezen van vis om het gevaar op parasieten te beteugelen: Verordening 1276/2011.

 
 
 

Discussie cadmium limiet

Het Permanente Comité van de EU dat zich bezighoudt met de contaminanten overweegt de limieten voor cadmium bij enkele productgroepen te verlagen. In principe is dat een goed teken, want dat betekent dat de vervuiling met cadmium minder wordt.

 
 
 

Voedselinformatie aan consumenten

Onder PB L 304-18 is op 22 november 2011 de nieuwe Verordening Voedselinformatie gepubliceerd, welke 63 bladzijden omvat. De verordening treedt inwerking op 13 december 2014, met een uitzondering voor de verplichte voedselinformatie. Die is van toepassing met ingang van 13 december 2016.