Quarantainevoorzieningen

Doel van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 (VO Quarantainevoorzieningen) van het Productschap Vis is vaststelling van regels inzake de voorschriften, erkenning en constructie van quarantainevoorzieningen ter voorkoming van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven. Deze verordening heeft betrekking op alle soorten tweekleppige weekdieren, manteldieren, stekelhuidigen en mariene buikpotigen. In de praktijk gaat het met name om mosselen en oesters.

Artikel 2 van de VO Quarantainevoorzieningen bevat de benodigde verbodsbepalingen om aan te geven wat wel en wat niet is toegestaan. Dit artikel bepaalt, dat het een ieder verboden is om delen of afval van tweekleppige weekdieren te brengen in de Nederlandse oppervlaktewateren.

Bedrijven hebben geen erkenning nodig als schelpdieren afkomstig zijn uit een gebied dat vermeld is in het Uitvoeringsbesluit bij artikel 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007. De voorzitter van het Productschap Vis kan middels het uitvoeringsbesluit gebieden aanwijzen waarvoor duidelijk is geworden dat er nauwelijks tot geen risico’s zijn op introductie van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten.

Indien tweekleppige weekdieren verzameld worden in gebieden die niet in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit genoemd worden, dan kan verwerking van deze tweekleppige weekdieren alleen plaatsvinden in een verzend en/of zuiveringscentrum welke erkend is als quarantainevoorziening. Deze plicht blijft ook gelden als een NB-wetvergunning is afgegeven voor een gebied dat niet in het Uitvoeringsbesluit is opgenomen.

Ook mag proceswater, schoonmaakwater of tarra uit de verwerkingsbedrijven niet in contact komen met de oppervlaktewateren aangezien schadelijke stoffen of organismen kunnen worden mee gespoeld. Het verbod geldt niet als het water voor lozing is gezuiverd in een door de voorzitter erkende waterbehandelingsinstallatie.

Bij de voorzitter van het Productschap Vis kan een erkenning worden aangevraagd. In artikel 3 van de VO Quarantainevoorzieningen is aangegeven welke stukken meegestuurd moeten worden. De stukken die meegezonden moeten worden bij de aanvraag hebben als doel om inzichtelijk te krijgen welke productiemiddelen en delen van het bedrijf erkend moeten worden als quarantainevoorziening.

Erkenningen quarantainevoorzieningen

Doel van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007 (VO Quarantainevoorzieningen) van het Productschap Vis is vaststelling van regels inzake de voorschriften, erkenning en constructie van quarantainevoorzieningen ter voorkoming van voor de vorming van uitheemse biotoxinen verantwoordelijke dinoflagellaten of hun cysten, schelpdier- of visziekten, virussen of andere levende organismen en hun larven. Deze verordening heeft betrekking op alle soorten tweekleppige weekdieren, manteldieren, stekelhuidigen en mariene buikpotigen. In de praktijk gaat het met name om mosselen en oesters.

Lijst erkende quarantainevoorzieningen

Indeling categorie:
I  = gehele bedrijf             A = gehele jaar
II = gedeelte bedrijf

 

B = periodiek

 

Bedrijf

Locatie quarantainevoorzieningCategorie
A.Verwijs B.V. Oostdijk 55, Sint Philipsland   I A
Mosselhandel J.Barbé B.V. Korringaweg 53, YersekeII B
Bonton Products B.V.      
Prins & Dingemanse B.V. 
Krab 12, Yerseke
Korringaweg 45, Yerseke 
I A
II A
Roem van Yerseke B.V. Groenix van Zoelenstraat 35, Yerseke  I A
Seafarm B.V. Jacobahaven 4, KamperlandI A
Triton B.V. Korringaweg 31, Yerseke  I B
Jan Vette B.V. Havendijk 7, Yerseke  I A
De Zeeuwse Mossel B.V. Nieuwlandje 7, Bruinisse  I B
Krijn Verwijs B.V.Havendijk 10, Yerseke  I A

Vette & Verhaart B.V.

Korringaweg 47, YersekeII B

 

 

De resterende looptijd van deze verordening is beperkt tot één dag na publicatie van de intrekkingsverordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Bij inwerkingtreding van de intrekkingsverordening komen van rechtswege te vervallen:

- Besluit aanwijzing toezichthouders quarantainevoorzieningen 2010;
- Uitvoeringsbesluit bij artikel, 2, eerste lid, van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007;
- Besluiten van de voorzitter houdende erkenningen van quarantainevoorzieningen op grond van artikel 4 van de Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007.

De verleende erkenningen zijn nog geldig tot en met de dag van publicatie van de intrekkingsverordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. Indien eerder aan de genoemde voorwaarden niet of niet volledig wordt voldaan, wordt de erkenning geacht van dat moment niet meer te zijn verleend.

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.