Disclaimer

De inhoud van de website www.pvis.nl is naar beste weten en met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Het Productschap Vis is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie waarnaar op deze website wordt gelinkt. Het Productschap Vis behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elke moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Het Productschap Vis is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Geldigheid van de informatie

Aan informatie welke in enige vorm op www.pvis.nl wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend. Verordeningen van het productschap worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.