Boomkor

Bij de boomkorvisserij hangt zowel aan de bakboord- als aan de stuurboordkant van de kotter een net in het water aan gieken. Er wordt dus met twee netten tegelijk gevist. Tijdens het vissen staan de twee gieken horizontaal boven het water.
Ieder visnet is met een vislijn vastgemaakt aan de giek en wordt opengehouden door een boom. Onder aan het net zitten kettingen die over de zeebodem slepen. Deze kettingen worden ook wel wekkers genoemd. Platvis graaft zich namelijk in het zand in. Doordat het net over de bodem sleept, wordt de platvis opgeschrikt, komt naar boven en zwemt het net in.

Het Vlaams Instituut voor de Zee heeft op de website een filmpje met aanpassingen aan de boomkor

 

Bron: Wageningen Imares
Boomkor

Pulskor

Als alternatief voor de traditionele boomkor biedt de pulskor aanzienlijke voordelen ten opzichte van de huidige boomkorvisserij, omdat de pulskor selectief vist, geen wekkerkettingen gebruikt maar elektrodedragers waarmee vissen uit de zeebodem worden opgeschrikt. Hierdoor is het contact met de bodem minder, wat een lager brandstofgebruik, minder slijtage aan het tuig, maar ook minder bodemberoering en bijvangst veroorzaakt.  Op dit moment worden er praktijkproeven uitgevoerd met deze techniek. Een combinatie van de pulskor en sumwing lijkt eveneens een goede verbetering. 

Meer informatie:
Pulskor vistuig
Pulskor vistuig

Sumwing

De SumWing, bedacht en ontwikkeld (2006-2008) door HFK Engineering in samenwerking met 3 visserij bedrijven (TX 36, TX 63, TX 38), is een vleugel profiel dat wordt gestuurd door een neus. De trekpunten op het vleugel profiel zorgen ervoor dat deze wordt gedwongen naar de bodem te sturen. De neus staat dan naar beneden gericht. Als het tuig de bodem bereikt zal de neus de grond raken. Wanneer dit gebeurt, verdraait de vleugel zodat hij niet langer naar beneden stuurt maar in evenwicht raakt vlak boven de bodem. De druk die de neus uitoefent op de bodem is heel laag. Omdat deze druk laag is hoeft maar een klein oppervlak de bodem te raken. Als de bodem “stijgt” zal de neus de vleugel verdraaien zodat deze zichzelf omhoog tilt. De vleugel vliegt als het ware door het water.

De sumwing is ontwikkeld vanuit de vraag het brandstof verbruik te verlagen. De sumwing heeft een hydrodynamische vorm waardoor deze minder weerstand door het water heeft en doordat hij boven de bodem zweeft ook minder bodem weerstand. Brandstofbesparingen lopen op tot 20%. Tegelijkertijd heeft de sumwing ook minder impact op de bodem, aangezien de sumwing boven de bodem zweeft. De sumwing kan gebruikt worden voor alle platvissen, en de vangsten lijken gelijk te blijven. Momenteel vissen er 6 grote kotters mee.

De sumwing maakt nog wel gebruik van wekkerkettingen, er wordt onderzocht in hoeverre de pulskor en de sumwing met elkaar gecombineerd kunnen worden om de positieve uitkomsten van beide innovaties te optimaliseren.

Factsheet sumwing

Sumwing vistuig
Sumwing vistuig

Hydrorig

Boomkorvissers zijn op zoek naar alternatieven voor de boomkor waarbij minder energie wordt gebruikt en tegelijkertijd duurzamer wordt gevist. De hydrorig is hier een voorbeeld van. In de boomkorvisserij houdt de boom de netten open. Deze boom levert bij het vissen veel waterweerstand op. De meer aërodynamische vormgeving van de hydrorig bespaart veel energie. Door de vorm van de hydrorig wekt dit vistuig een waterstroming op die de vis van de bodem loszuigt. Daarmee is het een alternatief voor het gebruik van de wekkerkettingen in de boomkorvisserij. Deze slepen over de zeebodem zoals tong en schol van de zeebodem loskomen en in de visnetten verdwijnen. De hydrorig veroorzaakt minder bovemberoering, bespaart energie en beschadigt de vis niet. De vorm van de hydrorig, in combinatie met het ontbreken van wekkerkettingen en een lage vissnelheid, leidt ook tot een vermindering van de ongewenste bijvangsten, dus tot vermindering van de teruggooi van vis.

Factsheet hydrorig 

Hydrorig
Hydrorig

Garnalenkor

De vangstmethode van garnalen is vergelijkbaar met die van de boomkorvisserij, zij het dat de tuigen lichter in gewicht zijn, de klossepezen soepeltjes over de bodem glijden en er geen wekkerkettingen gebruikt worden.

Enkelvoudige trawlvisserij

In dit geval wordt een trawlnet voortgetrokken door één vaartuig. Deze visserij wordt gebruikt voor de vangst van rondvis, zoals kabeljauw en wijting. Via scheerborden aan de uiteinden van het net, verkrijgt het trawlernet een horizontale opening. De zogenaamde onderpees van het net rolt over de bodem omdat kabeljauw en wijting dikwijls net boven de bodem zwemmen.

Bron: Wageningen Imares
Bordentrawl

Twinrig

Bij de twinrigvisserij zijn twee bodemtrawlnetten aan elkaar gekoppeld. Aan de uiteinden zitten scheerborden die de netten openhouden. In het midden zijn de twee netten gekoppeld door een klomp die meteen voor verzwaring zorgt.

Bron: Wageningen Imares
Twinrig

Snurrevaed/fly-shooting

Bij de snurrevaadmethode wordt met zogenaamde zegens gevist. Dit zijn rechthoekige netten met lange lijnen aan de uiteinden. Bij het beginpunt wordt het net vastgezet met een anker. Het schip vaart vanaf dat punt een halve cirkel terwijl het net wordt uitgezet. Daarna vaart het schip terug naar het met een joon (boei) gemarkeerde beginpunt en beginnen de vissers het net binnen te halen. Omdat het schip geen net door het water hoeft te slepen is de methode geschikt voor kleine kotters met een laag motorvermogen. Deze methode werkt echter alleen goed bij daglicht en als het water helder is want de platvissen moeten de zegentouwen aan zien komen. De snurrevaadvisserij vindt daarom alleen in de periode mei tot en met oktober plaats.

Bron: Wageningen Imares
Snurrevaad
Bron: Wageningen Imares
Snurrevaad
Bron: Kenniskring flyshoot visserij
Flyshoot
 

Spanvisserij

 

Het voortslepen van een groot trawlnet met 2 schepen. Deze zijn door een touw aan elkaar verbonden zodat hun positie tijdens het vissen evenwijdig blijft. De horizontale opening wordt verkregen, omdat de beide schepen steeds op eenzelfde afstand van elkaar varen. Op dit moment zijn er bijna geen Nederlandse schepen die zich met de spanvisserij bezighouden.

Bron: Wageningen Imares
Spanvisserij
 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.